Ambulanslar Ve Acil Sağlık Araçları İle Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 07.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26369
 

AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (Değişik:RG-10/4/2012-28260)

(1) Bu Yönetmeliğin amacı; ambulans hizmetleri ve ambulans servislerinin kuruluş, işleyiş ve denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile ambulans, acil sağlık aracı ve hasta nakil araçlarının tıbbi ve teknik donanım özelliklerini düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 – (Değişik:RG-10/4/2012-28260)

(1) Bu Yönetmelik; Millî Savunma Bakanlığı hariç bütün kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri, iktisadilik esaslarına ve özel hukuk hükümlerine göre çalışan kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen ambulans hizmetlerini, ambulans, acil sağlık aracı ve hasta nakil araçlarının tıbbi ve teknik donanım özellikleri ile ambulans servislerinin kuruluş, işleyiş, personel, araç-gereç, ücret, denetim, devir ve uygunluk belgelerinin geri alınmasına dair usul ve esasları kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 – (Değişik:RG-20/9/2013-28771)

(1) Bu Yönetmelik; 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 ıncı maddesi, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 71 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) (Değişik:RG-10/4/2012-28260) Acil sağlık aracı: Ambulans ve acil sağlık hizmetlerinin sunumu esnasında ihtiyaç duyulan personel ve malzemeyi olay yerine en hızlı şekilde ulaştırmak veya olay yerinde acil sağlık hizmetlerini yürütmek üzere kullanılan kara, hava ve deniz araçlarını,

b) Açmaya ve işletmeye yetkililer: Bütün kamu kurum ve kuruluşlarını, gerçek kişiler ile özel hukuk ve tüzel kişilerini ve iktisadilik esaslarına ve özel hukuk hükümlerine göre çalışan kamu kurum ve kuruluşlarını,

c) Ambulans: Hasta nakli ve/veya acil yardım amacıyla kullanılan ve bu Yönetmelikte öngörülen teknik ve tıbbi malzemelerle özel olarak donatılmış kara, hava ve deniz ulaşım araçlarını,

ç) Ambulans/acil sağlık aracı uygunluk belgesi: Tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile ambulans servislerinde faaliyet gösterecek/gösteren ambulanslar ve acil sağlık araçları için müdürlük tarafından düzenlenen belgeyi,

d) Ambulans servisi: Hasta nakli ve/veya acil yardım amacıyla kurulan işletmeyi,

e) Ambulans servisi uygunluk belgesi: Ambulans servisinin faaliyet gösterebilmesi için müdürlük tarafından düzenlenen belgeyi,

f) Ambulans çağrı merkezi: Gelen çağrıların değerlendirildiği ve ambulansların sevk ve idare edildiği yeri,

g) Ambulans istasyonu: Çağrı Merkezine bağlı olarak faaliyet gösteren ambulans ve ekibinin bekleme yerini,

ğ) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

h) (Değişik:RG-10/4/2012-28260) Genel Müdürlük: Bakanlık Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

ı) Hekim: 1219 sayılı Kanuna göre mesleğini icra etme yetkisine sahip tıp fakültesi mezunu tabipleri,

i) (Değişik:RG-20/9/2013-28771) İl ambulans servisi: İl düzeyinde ambulans hizmetlerini sevk ve idare eden birimi,

j) (Değişik:RG-20/9/2013-28771) Komisyon: Ambulans servisleri ve ambulansların incelenmesi, teftiş ve denetimi amacıyla müdürlük acil sağlık hizmetlerinde görevli tercihen biri hekim en az üç sağlık personelinden oluşan ekibi,

k) (Değişik:RG-10/4/2012-28260) Mesul müdür: Kamu kurum ve kuruluşlarında başhekimleri veya sorumlu sağlık personelini, ambulans servislerinde idari işlerden bizzat, tıbbi işlemlerden ise hekimler ve sağlık personeli ile birlikte sorumlu olan hekim veyaparamedik veya acil tıp teknisyenini,

l) Müdürlük: İl sağlık müdürlüğünü,

m) (Değişik:RG-20/9/2013-28771) Özel kuruluş: Gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerini, iktisadilik esaslarına ve özel hukuk hükümlerine göre çalışan kamu kurum ve kuruluşlarını,

n) (Değişik:RG-10/4/2012-28260) Sağlık personeli: Hekim, ambulans ve acil bakım teknikerleri (paramedik), anestezi teknikerleri, hemşireler, ebeler, toplum sağlığı memurları, acil tıp teknisyenleri ve anestezi teknisyenlerini,

o) Şoför: Kullanacağı araca uygun sürücü belgesine sahip, temel ilkyardım eğitimi sertifikası almış personeli,

ö) (Ek:RG-10/4/2012-28260) (Değişik:RG-20/9/2013-28771) Hasta nakil aracı: Nakil esnasında normal şartlarda tıbbi müdahale gerektirmeyen hastaların sağlık kuruluşlarına veya sağlık kuruluşundan evlerine götürülmesi amacıyla kullanılan sedyesiz araçları,

p) (Ek:RG-20/9/2013-28771) ATV  (All Terrian Vehicle): Tüm arazi koşullarında kullanılabilen araçları,

r) (Ek:RG-20/9/2013-28771) NRP (Neonatal Resusitasyon Programı): Yeni doğan canlandırma eğitimini,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Ambulansların ve Acil Sağlık Araçlarının Sınıflandırılması,

Özellikleri, Personeli ve Tescili

 

Ambulanslar ve hasta nakil araçları (Değişik madde başlığı:RG-10/4/2012-28260)

MADDE 5  –  (Değişik:RG-20/9/2013-28771)

(1) Ambulanslar, ulaşım şekline göre kara, hava ve deniz ambulansları olarak; kara ambulansları da kullanım amacına göre acil yardım ambulansı, hasta nakil ambulansı, yoğun bakım ambulansı ve özel donanımlı ambulanslar olarak sınıflandırılır.

a) Kara ambulansları:

1) Acil yardım ambulansı: Her türlü acil durumda, olay yerinde ve ambulans içerisinde hasta ve yaralılara gerekli acil tıbbi müdahaleyi yapabilecek ekibe ve ek-1 ve ek-2’de yer alan teknik ve tıbbi donanıma sahip kara aracıdır.

2) Hasta nakil ambulansı: Acil tıbbi müdahale gerektirmeyen hasta veya yaralıların nakli amacıyla kullanılan, en az bir sağlık personeli bulunan ve ek-1 ve ek-2’de belirtilen teknik ve tıbbi donanıma sahip kara aracıdır.

3) Yoğun bakım ambulansı: Hastaların nakli esnasında ileri seviyede izlenmesine ve tedavisine yönelik tasarımlanan, Yönetmeliğin ek-1 ve ek-2’sinde yer alan teknik ve tıbbi donanıma sahip kara aracıdır.

4) Özel donanımlı ambulanslar: Acil hasta veya yaralılara olay yerinde acil tıbbi yardımı sağlamak veya görev yaptığı bölgenin coğrafi özelliği ile taşıdığı hasta veya yaralıların yaşı, fiziki ve tıbbi durumlarına göre özel olarak tasarlanmış ve buna göre personel veekipmanla donatılmış araçlardır. Özel donanımlı ambulansların ambulans uygunluk belgesi, Genel Müdürlüğün uygun görüşü alınarak ek-6’ya uygun olarak müdürlükçe düzenlendikten sonra yetkili trafik birimlerince tescil edilir. Yeni doğan hastaların nakli amacıyla kullanılacak ambulanslar; acil yardım ambulansının tıbbi ve teknik donanımlarını sağlamanın yanısıra ventilatörlü transport kuvözü bulundurmak zorundadır. Bu ambulanslarda yetişkin hastalarda kullanılacak tıbbi donanım ve malzeme aranmaz. Arazi tipi kar paletli, çoklu hasta taşıyabilen, obez hasta taşıyabilen, hovercraft, kara, deniz ve kar motosikleti, pedallı ya da motorlu bisiklet ve ATV gibi özel donanımlı ambulansların ambulans olarak tescili; teknik ve tıbbi özellikleri bakımından Genel Müdürlüğün uygun görüşü alınarak müdürlükçe ek-6’ya uygun olarak düzenlenecek ambulans uygunluk belgesi ile yapılır.

b) Hava ambulansları: Hasta nakli veya acil tıbbi müdahale amaçlı kullanılmak üzere ulusal sivil havacılık yetkili biriminden çalışma ve uçuş izni almış ve ek-3’de belirtilen tıbbi donanıma sahip uçak ve helikopterlerdir.

c) Deniz ambulansları: Hasta nakli veya acil tıbbi müdahale amaçlı kullanılmak üzere Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından çalışma izni almış ve ek-3’de belirtilen tıbbi donanıma sahip deniz araçlarıdır.

(2) Hasta nakil araçları, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sağlık kuruluşlarına bağlı olarak çalışır. Türk StandardlarıEnstitüsünden araç tadilat belgesi alınıp müdürlükten ek-6’ya uygun olarak hasta nakil aracı uygunluk belgesi alındıktan sonra yetkili trafik birimlerince tescil edilir. Bu araçlarda nakil esnasında en az bir sağlık personeli bulundurulur. Hasta nakil araçlarında asgari aşağıdaki donanımlar yer alır:

a) Haberleşme cihazları (telsiz veya telefon),

b) Aracın kullanım amacını belirten fosforlu yazı ve işaretler,

c) Bir adet tansiyon aleti, bir adet portatif oksijen ünitesi, otomatik eksternal defibrilatör ve bir adet temel tıbbi malzeme çantası,

ç) Araç takip ve navigasyon sistemleri.

 

Acil sağlık araçları

MADDE 6 – (1) (Değişik:RG-10/4/2012-28260) Acil sağlık aracı, olay yerinde teknik ve lojistik destek amaçlı kullanılır. Bu araçlar organ nakli aracı, mobil komuta kontrol aracı, mobil haberleşme aracı, mobil sağlık aracı ve benzeri araçlar olup hasta taşıma amaçlı kullanılmazlar. Bu araçlar aşağıda belirtilen genel özelliklere sahiptirler:

a) Işıklı ve sesli uyarı sistemi,

b) Haberleşme cihazları (telsiz, telefon),

c) Aracın kullanım amacını belirten fosforlu yazı ve işaretler,

ç) Aracın kullanım amacına uygun tıbbi ve teknik donanım.

d) (Ek:RG-20/9/2013-28771) Araç takip ve navigasyon sistemleri.

(2) Acil sağlık araçları sadece ambulans servisleri ve sağlık kurumları bünyesinde ve amacına uygun olarak kullanılabilir. Başka kişi ve kuruluşlarca kullanılamaz.

 

Ambulans ve acil sağlık aracı personeli

MADDE 7 – (Değişik:RG-4/12/2007-26720)

(1)   Kara ambulanslarından;

a) (Değişik:RG-10/4/2012-28260) Acil yardım ambulanslarında en az üç personelden oluşan bir ekip görev yapar. Ekipte en az bir hekim veya bir paramedik veya Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş modül eğitimlerini tamamlamış bir acil tıp teknisyeni ile diğer bir sağlık personeli ve bir şoför bulunur. Ambulansta sürücülük görevini öncelikle acil tıp teknisyeni veya zorunlu hallerde paramedikyürütebilir. Bu durumda şoför bulundurulmaz. Hekim bulundurulmayan acil yardım ambulanslarında hasta kabininde nakil esnasında hastaya müdahale etmek üzere görev yapan personelden en az biri paramedik olmalıdır. Hekim veya paramedik bulunmayan acil yardım ambulanslarında çalışacak acil tıp teknisyeni; temel modül, travma resüsitasyon, çocuklarda ileri yaşam desteği ve erişkin ileri yaşam desteği kurslarını başarı ile tamamlamış ve sertifika almış olmalıdır.

b) Hasta nakil ambulanslarında en az bir sağlık personeli ve bir şoför olmak üzere iki personel görev yapar. Ekipte şoför yerine bir ambulans ve acil bakım teknikeri (AABT) veya acil tıp teknisyeni (ATT) çalıştırılabilir. Hasta nakli sırasında en az bir sağlık personeli hasta kabininde bulunur.

c) (Değişik:RG-10/4/2012-28260) Özel donanımlı ambulanslarda bir hekim veya bir paramedik ile bir sağlık personeli olmak üzere en az iki personel görev yapar. Ekipte şoför yerine bir paramedik veya acil tıp teknisyeni çalıştırılabilir. Yoğun bakım ambulanslarında çalışacak hekim ve sağlık personelinin; Bakanlıkça onaylanmış temel modül, erişkin ileri yaşam desteği ve travmaresüsitasyon kurslarını, yenidoğan hastaların nakli amacıyla kullanılacak olan ambulanslarda çalışacak hekim ve sağlık personelinin ise Bakanlıkça onaylanmış temel modül ve çocuklarda ileri yaşam desteği (Ek ibare:RG-20/9/2013-28771) ve/veya NRP kursunu başarı ile tamamlamış ve sertifika almış olmaları zorunludur.

 

Ambulans ve acil sağlık aracı üzerinde yer alacak yazı ve işaretler

MADDE 8 – (1) Kara ambulansları beyaz renkte olur, bunlardan acil yardım, ambulanslarını, kırmızı renkli ve fosforlu özellikte, en az 200 mm genişliğinde bir şerit çevreler, hasta nakil ambulanslarında ise bu şerit, lacivert renkli ve fosforlu özellikte, en az 200 mmgenişliğinde olur. Yoğun bakım ve yenidoğan ambulanslarında, en az 200 mm genişliğinde, biri kırmızı biri mavi renkli ve fosforlu özellikte iki şerit çevreler (Ek ibare:RG-20/9/2013-28771) ya da Bakanlığın uygun görüşü ile beyaz zemin üzerine kırmızı ve mavi renklerden oluşan giydirme yapılabilir. Ambulansın sınıfını gösterir yazılar ve kırmızı renkli hilal işareti aracın her iki yanında yer alır.

(2) Ambulanslar ve acil sağlık araçları üzerinde sadece kuruluşa ait isim, marka, işaret, logo ve iletişim bilgileri yer alır. Ambulans servisinin bir sağlık kuruluşu ile sözleşme yapması halinde, bu kuruluşun isim, marka ve işareti ambulans ve acil sağlık aracı üzerinde yer alabilir. Ancak bunlar ambulans servisinin bilgilerinden daha geniş bir yer kaplamaz.

(3) Hava ve deniz ambulanslarında asgari, kuruluşa ait isim, marka, işaret, logo ve iletişim bilgileri yer alır.

(4) (Ek:RG-10/4/2012-28260) Kamu kurum ve kuruluşlarına hibe edilen ambulans ve hasta nakil araçlarında Genel Müdürlüğün onayı ile arka kapı şerit alt bölümünde (Değişik ibare:RG-20/9/2013-28771) 30 x 60 cm ebatlarını geçmemek kaydıyla bağışta bulunan kişi, kuruluş veya bunların önerecekleri kişi veya kuruluşça bağışlandığına dair yazı ve ibare yer alabilir.

 

Ambulans ve acil sağlık aracı tescili

MADDE 9 – (1) (Değişik:RG-10/4/2012-28260) Hasta nakil, acil yardım ve yoğun bakım ambulanslarının tescili; Türk Standartları Enstitüsü veya yetkilendirdiği kurumlarca TS EN 1789 sayılı Türk Standardına ve bu Yönetmeliğin Ek-1’ine göre yapılan muayene sonucunda Türk Standartları Enstitüsünce düzenlenen belge ve bu Yönetmeliğin Ek-2 ve Ek-4’ünde öngörülen çerçevede müdürlükçe yapılan muayene sonucunda müdürlükçe düzenlenen Ek-6’daki Ambulans Uygunluk Belgesine dayanılarak yetkili trafik birimlerince yapılır. Özel donanımlı ambulanslar ile acil sağlık araçlarının tescili müdürlükçe bu Yönetmelik esasları çerçevesinde yapılacak inceleme ve değerlendirme sonucunda düzenlenecek belge ve Genel Müdürlükten alınacak uygunluk yazısına dayanılarak yetkili trafik birimlerince yapılır.

(2) Denizcilik Müsteşarlığı ve ulusal havacılık yetkili birimlerince çalışma yetkisi verilen deniz ve hava araçlarının ambulans veya acil sağlık aracı olarak tescili için, bu Yönetmeliğin EK–3’ünde öngörülen çerçevede müdürlükçe yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda ambulans veya acil sağlık aracı uygunluk belgesi düzenlenir.

(3) Müdürlükçe bu Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan denetim ve değerlendirmeler neticesinde ambulans veya acil sağlık aracı olarak nitelenemeyecek vasıftaki araçların tespiti halinde, (Değişik ibare:RG-20/9/2013-28771) durum ek-10/B’ye dayanılarak hazırlanan resmi yazı ile ilgili firma ya da kişiye bildirilir. Aracın sahibi veya mesul müdürü bu Yönetmelik hükümlerine göre verilen süre içerisinde, tespit edilen eksiklikleri gidermekle yükümlüdür. Bu süre zarfında araç, ambulans veya acil sağlık aracı olarak kullanılamaz. Verilen süre sonunda eksikliklerin giderilmemesi halinde yetkili trafik birimine durum yazıyla bildirilerek, "ambulans" veya "acil sağlık aracı" ruhsatının iptal edilmesi ve araç üzerindeki yazı ve işaretler ile tepe lambası, siren gibi teknik ve tıbbi donanımların kaldırılması sağlanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ambulans Servislerinin Ruhsatlandırılması, Başvuru Şartları ve

Başvurunun Değerlendirilmesi

 

Ambulans servislerinin ruhsatlandırılması

MADDE 10 – (1) Ambulans servisleri çağrı merkezi ve istasyonlardan oluşur. Acil yardım, özel donanımlı ambulans ile hava ve deniz ambulansı bulunduran servisler için gerekli çağrı merkezi standartları 16 ncı maddeye uygun olur.

(2) (Değişik:RG-10/4/2012-28260) Kara ambulansı işleten ambulans servisleri, en az iki adet kara ambulansı ve ekibini bulundurmak zorundadır. Ambulans sayısı beşin üzerinde olan ambulans servisleri, kullandıkları ambulanslardan herhangi birinin geçici olarak hizmet dışı kaldığı durumlarda kullanılmak üzere her beş adet ambulans için bir adet olmak üzere yedek ambulans bulundurabilir. Bulundurulan yedek ambulans için ayrıca personel gerekmez. Ancak yedek ambulansın hangi ambulansın yerine ve kaç gün süre ile kullanılacağı en geç bir gün önce müdürlüğe bildirilir. Bünyesinde iki adet kara ambulansı bulunduran ambulans servisleri, ambulanslardan birinin kaza veya arıza nedeniyle hizmet veremediği durumlarda en fazla otuz gün içerisinde hizmet vermeyen ambulansın yerine ambulans ikame etmek zorundadır.

(3) Ambulanslara, kullanım amacına göre ambulans uygunluk belgesi düzenlenir ve ambulanslar bu amacın dışında kullanılamaz. Acil yardım ambulansları gerektiğinde hasta nakli için kullanılabilir.

(4) (Değişik:RG-10/4/2012-28260) Sağlık kuruluşları aynı adreste birden fazla ambulans bulundurdukları takdirde ambulans servisi uygunluk belgesi almak zorundadır. Bu kuruluşların mesul müdürü veya sorumlu hekimi, aynı zamanda ambulans servisinin de mesul müdürüdür. Hastaneler bünyelerinde birden fazla ambulans bulundurabilirler. Bu durumdaki hastanelerin ambulans servisi uygunluk belgesi alma zorunluluğu yoktur.

(5) Ambulans servisleri, özel sağlık kuruluşları ile ambulans hizmet alımı için sözleşme yapabilir. Ambulans servislerinin hangi bölgelerde ve hangi sayıda kuruluşla sözleşme yapabileceği müdürlükçe ilgili şubelerden oluşturulacak bir heyetçe belirlenir.

(6) İl ambulans servisleri kuruluş ve işleyiş bakımından 11/5/2000 tarihli ve 24046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

(7) (Ek:RG-10/4/2012-28260) Ambulans servisleri kuruldukları il sınırları dışında başka illerde istasyon kurabilir. Bu durumda ambulans servisi tarafından 11 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (ç), (f), (g), (ğ), (h), (i) ve (j) bentlerinde istenilen belgelerle birlikte faaliyet göstereceği müdürlüğe başvuru yapılarak izin alınır.

(8) (Ek:RG-10/4/2012-28260) Hava ambulans servisi olarak faaliyet gösterecek kuruluşlar bünyesinde en az bir ambulans hava aracını, deniz ambulans servisi olarak faaliyet gösteren kuruluşlar bünyesinde en az bir ambulans deniz aracını bulundurmak zorundadır. Sadece hava veya deniz ambulans servisi olarak faaliyet gösterecek kuruluşların kara ambulansı bulundurma zorunluluğu yoktur.

 

Başvuru için gereken belgeler

MADDE 11 – (1) Ambulans servisi kuracaklar, bizzat veya mesul müdürleri vasıtasıyla, kuruluşun unvanının, sahip veya sahiplerinin, faaliyet adresinin, verilmek istenen ambulans hizmetinin ve sahip olunan ambulansların sınıfının belirtildiği dilekçe ile müdürlüğe başvurur. Dilekçeye ekli başvuru dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgeler şunlardır.

a) Ambulans servisinin çağrı merkezi ile istasyonlarının adresleri, iletişim bilgileri,

b) Ambulans servisinde bulunması zorunlu asgari mekânlara ait 1/100 ölçekli plan,

c) (Değişik:RG-4/4/2012-28254) Yetkili birimden alınmış işyeri açma belgesinin Müdürlükçe onaylı örneği,

ç) (Değişik:RG-4/4/2012-28254) Yetkili birimle yapılan tıbbi atık sözleşmesinin Müdürlükçe onaylı örneği,

d) (Mülga:RG-10/4/2012-28260)

e) (Değişik:RG-4/4/2012-28254) Açılacak ambulans servisinde görev yapacak mesul müdürle yapılan sözleşmenin ve hekimlik diplomasının varsa uzmanlık belgesinin Kurumca onaylı birer örneği, mesul müdüre ait 2 adet vesikalık fotoğraf, T.C. kimlik numarası beyanı.

f) (Değişik:RG-4/4/2012-28254) Ambulans servisinde çalışacak hekim ve sağlık personelinin ambulans servisinde çalışmak istediklerine dair dilekçeleri, Kurumca onaylı diploma örnekleri veya mezuniyet belgeleri, bu Yönetmelikte belirtilen kurs sertifikalarının birer örneği, ikişer adet vesikalık fotoğrafları, T.C. kimlik numarası beyanı.

g) (Değişik:RG-20/9/2013-28771) Şoför olarak çalışacak personelin sürücü belgesi fotokopisi, 2 adet vesikalık fotoğraf ve temel ilkyardım eğitimi sertifikası fotokopisi.

ğ) Bulundurulan ambulansın sınıfına göre bu Yönetmeliğin EK–1, EK–2, EK–3 ve EK–4’ünde belirtilen asgari tıbbi cihaz, araç-gereç, malzeme ve ilaçların nitelik ve miktarlarını gösteren, mesul müdür tarafından her araç için onaylanmış liste,

h) Ambulans ve acil sağlık aracı olarak kullanılan taşıtlara ait trafik tescil belgelerinin mesul müdürce onaylanmış birer adet örneği,

ı) Hava ve deniz ambulansları için yetkili birimlerden (deniz ambulansları için Denizcilik Müsteşarlığından) alınmış kullanım izin belgelerinin, mesul müdürce onaylanmış birer adet örneği ve istasyon olarak kullanacakları hava ve deniz limanlarının kullanım izinleri,

i) İstasyonların bekleme yapacakları yerler ambulans servisine ait değilse ilgili kuruluş ile sözleşme veya izin belgesi,

j) Ambulans servisinin/ambulansın faaliyet göstereceği gün ve saatleri bildiren dilekçe,

k) Yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına dair yetkili mercilerden alınan belge.

(2) Birinci fıkrada belirtilen belgeler iki nüsha halinde hazırlanır.

(3) Kamu kurum ve kuruluşlarından (c) ve (e) bentlerinde belirtilen belgeler istenmez.

 

Başvurunun değerlendirilmesi

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesine göre yapılan başvuru, öncelikle dosya üzerinde incelenir. Başvuru dosyasında eksiklik yoksa ambulans servislerinin kuruluş ve faaliyetlerinin bu Yönetmeliğe uygun olup olmadığının incelenmesi için bir komisyon oluşturulur.

(2) Komisyon, açılacak kuruluşu, çağrı merkezi ve istasyonlar ile ambulans ve acil sağlık araçlarını yerinde inceler. Bu inceleme neticesinde uygun bulunan kuruluşa ait ön inceleme raporu tanzim edilir. Uygun bulunmayanların eksikleri yazı ile müracaat eden kuruluşa bildirilir.

(3) Başvurusu uygun görülen kuruluşa; örneği EK-5’te yer alan Ambulans Servisi Uygunluk Belgesi, ambulans servisinde bulunan her bir ambulans/acil sağlık aracı için örneği EK-6’da yer alan Ambulans/Acil Yardım Aracı Uygunluk Belgesi, mesul müdür adına örneği EK-7’de yer alan Mesul Müdürlük Belgesi, diğer çalışanların her birine, örneği EK-8’de yer alan Personel Çalışma İzin Belgesi düzenlenir. Bu belgelerin müdürlükçe onaylı birer örneği ambulans servisinde faaliyet gösteren ambulansların içinde bulundurulur.

(4) Bu Yönetmelik kapsamındaki mevcut ambulans servislerinin faaliyet gösterdikleri çağrı merkezi veya istasyonlardan herhangi birinde adres değişikliği veya ilave istasyonlar açıldığı takdirde; 11 inci maddenin (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler düzenlenerek müdürlüğe 7 gün içinde bir dilekçe ile başvurulur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Personel ve Altyapı

 

Mesul müdür

MADDE 13 – (1) Ambulans servislerinin çağrı merkezinde mesul müdür bulunur. Mesul müdür, idari işlerden bizzat, tıbbi işlemlerden ise diğer hekimler ve sağlık personeli ile birlikte sorumludur. Mesul müdürün idari işlerinden, ambulans servisinin işleyişinden ve hizmetin sunulmasından ambulans servisinin sahipleri de müştereken ve müteselsilen sorumludur. Mesul müdür veya mesul müdüre vekâlet eden hekim aynı anda ambulans hekimi olarak çalışamaz. Mesul müdür kuruluşta bulunmadığı zamanlar için yazılı olarak kendisine vekil tayin eder ve mesul müdür vekilinin ismini Müdürlüğe bildirir. Bu vekalet yılda bir aydan fazla olamaz.

(2) Mesul müdürün görevleri şunlardır:

a) Açılış ve işleyiş ile ilgili her türlü izin işlemlerini yürütmek,

b) Ambulans servisinin gerekli alt yapı ve hizmet kalite standartlarının korunmasını ve Bakanlıkça belirlenen veya belirlenecek kalite standartlarına uyulmasını ve sürdürülmesini sağlamak,

c) Ambulans servisinin işleyişinde alt yapı, personel, malzeme yapısında meydana gelen ve bu Yönetmelikte bildirimi zorunlu kılınan tüm değişiklikleri zamanında müdürlüğe bildirmek,

ç) Ambulans servisinde görevine son verilen veya ayrılan sağlık personelinin çalışma izin belgelerini en geç bir hafta içerisinde müdürlüğe iade etmek,

d) Ambulans servisinin çalışma saatleri içerisinde hizmetlerini düzenli ve sürekli olarak yürütmek ve yürütülmesini sağlamak,

e) Ambulans servisinin nöbet sistemini ve çalışmalarını düzenlemek,

f) Tanımlanan düzenlemelerin ilgililer tarafından yerine getirilmesini sağlamak üzere gerekli iç denetimleri yürütmek,

g) Ambulansların EK–1 de istenilen teknik özellikleri koruyup korumadığı, EK–2, EK–3 ve EK–4 te belirtilen araç ve gereçlerin tam ve kullanılır durumda bulunup bulunmadığını, ihtiyaç gösteren cihaz ve malzemelerin uygun şekilde steril edilip muhafazasını kontrol ve temin etmek,

ğ) Personelin periyodik hizmet içi eğitimlerinin ve Bakanlıkça zorunlu tutulan eğitimlerinin uygulanmasını sağlamak.

(3) Mesul müdür, ambulans servisinin kuruluşu, işleyişi ve denetimi ile ilgili her türlü işleminde müdürlüğün birinci derecede muhatabıdır.

(4) Mesul müdür ambulans servisindeki görevini sona erdirmek istediğinde veya görevine son verilmek istendiğinde, bu durumun ambulans servisinin sahibi veya mesul müdür tarafından müdürlüğe bir hafta öncesinden bildirilmesi zorunludur.

 

Hekim

MADDE 14 – (1) Ambulans servisinde, hekimler, ancak adlarına düzenlenmiş personel çalışma belgesiyle çalışabilirler. 24 saat esasına göre faaliyet gösteren ambulans servisinde çalışan hekimlerin nöbet aralarındaki süre en az 48 saat olmalıdır. Nöbet listeleri aylık hazırlanır ve mesul müdür tarafından onaylanarak saklanır.

(2) Hekimler; ambulans servisince hasta ve yaralılara uygulanan tıbbi işlemlerden ve hasta ve yaralı kayıtlarının düzenli tutulmasından, yapılan işlemlerin ve tıbbi müdahalelerin hastanın/yaralının dosyasına işlenmesinden sorumludur. Hekim bulunmayan acil yardım ambulanslarında ve acil sağlık araçlarında görev yapan ambulans ve acil bakım teknikerlerine tıbbi danışmanlık, çağrı merkezindeki hekimler tarafından yapılır.

 

Sağlık personeli

MADDE 15 – (1) Ambulans servisinde, sağlık personeli, ancak adlarına düzenlenmiş personel çalışma belgesiyle çalışabilirler. 24 saat faaliyet gösteren ambulans servisinde çalışan sağlık personelinin nöbet aralarındaki süre en az 48 saat olmalıdır. Nöbet listeleri aylık hazırlanır ve mesul müdür tarafından onaylanarak saklanır.

(2) Ambulans ve acil bakım teknikerleri, hekim bulunmayan ambulans ve acil sağlık araçlarında hasta ve yaralılara uygulanan tıbbi işlemlerden, hasta ve yaralı kayıtlarının düzenli tutulmasından, yapılan işlemlerin ve tıbbi müdahalelerin hastanın/yaralının dosyasına işlenmesinden sorumludur.

 

Bulunması zorunlu asgari birimler

MADDE 16  –  (1) Ambulans servisinde aşağıda belirtilen nitelikte birimler bulunur:

a) Çağrı merkezi: Çağrı kabul ve ambulans yönlendirilmesinin yapıldığı birim,

b) Personel odası: 24 saat hizmet sunmak üzere açılan kuruluşlar için nöbet tutan hekim ve diğer personelin dinlenmesine ayrılmış bir oda,

c) Asgari bir tuvalet ve lavabo,

ç) Atık toplama birimi ve bu birim için hasta ve yakınlarının dolanım alanlarından izole edilmiş kapalı bir bölme veya oda,

d) Tıbbi malzeme deposu: Ambulans yedek demirbaş ve sarf malzemelerinin bulundurulduğu bölme veya oda,

e) Yönetim birimi: İdari ve mali işlerin yürütüldüğü birim,

f) Kara ambulansları ve acil sağlık araçları için park yeri.

(2) Ambulans servisinde uygunluk belgesi, mesul müdürlük belgesi, personel çalışma izin belgelerinin aslı bulunur. Uygunluk belgesi ve mesul müdürlük belgelerinin asılları ile mesul müdürün kuruluşta bulunmadığı süreler için belirlediği ve görevlendirdiği hekimin ismi ile çalışan bütün sağlık personelin isimlerinin bulunduğu tabela, sağlık kuruluşu ile ilgili şikâyetlerin yapılabileceği müdürlüğün ve meslek odalarının telefonlarının bulunduğu liste, hasta hakları tabelası, ambulans ücretlerini gösteren bir fiyat listesi, hastalar ve yakınları tarafından kolayca okunabilecek uygun bir yere asılır. Ayrıca fiyat listesi ve şikayet yerleri ambulans kabininde görünür bir yerde bulundurulur.

(3) (Değişik:RG-10/4/2012-28260) Ambulans servisleri için gerekli çağrı merkezi en az 20 metrekare olacaktır. Bu birim, en az dört kişinin çalışabileceği, havalandırma ve ısıtma sistemine sahip olacak şekilde düzenlenir. Çağrı merkezinde ayrıca aşağıda belirtilen asgari teknik ekipmanlar bulunur:

a) En az dört hatlı telefon santralı, internet, faks cihazı ve sabit merkez telsizi,

b) Çağrı raporlama ve yönetim sistemleri,

c) Ses kayıt sistemi,

ç) Araç takip ve coğrafi konum sistemleri,

d) Jeneratör ve kesintisiz güç kaynağı.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Özel Ambulans Servisi Çalışma Usul ve Esasları

 

Çağrı

MADDE 17 – (1) Çağrı; hasta veya yaralının kendisi, yakını veya üçüncü bir şahıs ile olağan dışı durumlarda müdürlük tarafından, şahsen başvuru veya haberleşme araçları ile yapılır.

 

Çağrının değerlendirilmesi ve kabulü

MADDE 18 – (1) Ambulans servisinde acil yardım ambulansı var ise acil yardım talebi hekim tarafından değerlendirilir. Çağrı, ambulans servisinin kapasitesi, çalışan personelin niteliği ile ekipman durumuna göre kabul veya reddedilir. Talebin kabul edilmediği durumlarda çağrıyı yapana talebinin nasıl karşılanması gerektiği ambulans servisince bildirilmek zorundadır.

(2) (Ek:RG-10/4/2012-28260) Özel ambulans servisleri ile diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşlara ait ambulansların doğrudan başvuru üzerine vakaya çıkmaları durumunda derhal il ambulans servisi komuta kontrol merkezine bilgi verilir.

 

Ekibin yapacağı işler

MADDE 19 – (1) Hasta veya yaralının bulunduğu yere ulaşan ekip, giden ambulansın özelliğine göre gerekli tıbbi acil yardımı veya nakil işlemini gerçekleştirir. Acil yardım ambulanslarının ulaştıkları hastalara yapılan işlemlere ait bilgiler aylık bildirim formları ile müdürlüğe bildirilir.

(2) Acil hasta veya yaralılar, gerektiğinde ekip tarafından önceden bilgilendirilerek hastaneye nakledilir.

(3) Hasta veya yaralıya çağrılan ekip, örneği EK–12’ de gösterilen Ambulans Servisi Hasta Muayene/Gözlem Formunu, ek bilgilerin de yer alabileceği şekilde her hasta veya yaralı için düzenlemek zorundadır.

 

Haberleşme

MADDE 20 – (Değişik:RG-10/4/2012-28260)

(1) Özel ambulans servislerinin çağrı merkezlerinde, hizmet verilen “il”e ait coğrafi numaralar kullanılır. Bu numaralar ve ambulans servisine ait diğer telefon numaraları, il ambulans servisi (112) komuta ve kontrol merkezine önceden bildirilir.

(2) Çağrı merkezi, istasyonlar, ambulanslar ve ekiplerinde haberleşme amacıyla telsizler kullanılır. Ambulans servisleri ve özel hastane ambulansları tarafından kullanılan telsiz frekansı il ambulans servisi komuta ve kontrol merkezine bildirilir. Ambulans servisleri ve özel hastaneler tarafından kullanılan ambulanslarda araç takip cihazı bulunacak ve bu cihazlar il ambulans servisi komuta kontrol merkezinde kullanılan dijital operasyon yönetim sistemine entegre olacaktır. Hava ve deniz ambulanslarında uluslararası hava ve deniz haberleşmelerinde kullanılan haberleşme cihazları bulunur.

(3) Bütün devlet-kamu, üniversite ve özel hastaneler bünyesinde; Bakanlık Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi (SAKOM) ve İl 112 Komuta Kontrol Merkezleri (KKM) ile doğrudan görüşme yapabilecek; başhekim adına yetkili nöbetçi idari şef ve/veya nöbetçi acil şeflerinin kullanımında olan, iki yönlü dış görüşmelere açık (gelen aramalara cevap verebilen, harici arama yapabilen), hastane santralinden ayrı, arayanı diğer birimlere yönlendirmeyen, doğrudan ilgili nöbetçi idari şef ve/veya nöbetçi acil şeflerine ulaştıran, 24 saat hizmet verecek şekilde açık tutulan bir telefon hattı tesis edilir.

(4) Özel ambulanslarda dual band özellikli VHF/UHF araç telsizi bulundurulur.

(5) Özel Ambulansa ihtiyaç duyulması halinde, bu talebin karşılanması amacıyla; özel hastaneler ve özel ambulans servisleri, devlet hastaneleri/il ambulans servisleri ile haberleşmek için öncelikle yukarıda belirtilen özelliklere haiz telefon sistemini kullanırlar. Telsiz haberleşmesine geçilmesi gerektiğinde, bu durum telefonla koordine edilir ve aynı anda telsiz sistemi açılarak telsiz haberleşmesi başlatılır.

(6) Özel ambulans göreve sevk edildiği anda, özel ambulansta bulunan VHF/UHF dual band araç telsizi açılır ve haberleşme bu telsiz üzerinden yürütülür. Ambulans görevde olduğu sürece, görev bitimine kadar telsizi daima açık bulundurulur.

(7) Özel ambulanslarda, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) yetkilendirdiği Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti (OKTH) işletmecilerinin bulunduğu illerde, bu hizmeti sağlayan işletmecilerden hizmet alımı ile telsiz haberleşme hizmeti sağlanır. OKTH işletmecilerinin bulunmadığı veya OKTH işletmecileri olmakla birlikte ihtiyacın karşılanamayacağı illerde ise BTK’dan ilgili mevzuata göre alınacak izin kapsamında frekans tahsisi yapılarak telsiz haberleşmesi sağlanır. BTK’dan alınan frekanslar her ilde il 112 KKM’lerinebildirilir.

 

Kıyafet

MADDE 21 – (1) Ambulans servisinde görev yapan sağlık personeli hizmetlerine uygun tek tip kıyafet giymek zorundadır. Kıyafet üzerinde, görev yapan personelin unvanı yazılı olarak bulunur. Kıyafet üzerinde fosforlu şeritler, ambulans servisinin amblemi ve isimleri ile uluslar arası acil sağlık işaretleri bulundurabilir.

 

Kimlik kartı

MADDE 22 – (1) Ambulans servisi personeli, müdürlükçe onaylı ve EK–11 de belirtilen bilgileri içeren kendi kurumuna ait tanıtıcı kimlik kartlarını hizmet sunumunda hizmeti alanlarca görünebilecek yerde bulundurmak zorundadır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Tutulacak Defterler

 

Teftiş ve denetim defteri

MADDE 23 – (1) Ambulans servisinde, Genel Müdürlük veya müdürlük tarafından yapılacak olağan veya olağanüstü denetimlerde teftiş sonuçlarının yazılması için örneği EK-9’da gösterilen müdürlük tarafından onaylanan Teftiş ve Denetim Defteri bulundurulur.

 

Kayıt

MADDE 24 – (1) Ambulans servisine başvuran her hastaya/yaralıya yapılan işlemler EK–12’ de belirtilen Ambulans Servisi Hasta Muayene/Gözlem Formuna kaydedilir.

(2) Özel ambulans servisleri, bu Yönetmelikte belirtilmiş her türlü kayıt işlemini ihtiyaca göre bilgisayar ortamında tutabilir. Bu amaçla kullanılacak form örneklerinin önceden çıktı alınarak mesul müdür tarafından onaylanması zorunludur.

(3) Bilgisayar ortamındaki kayıtların, denetim veya resmî taleple istenildiğinde ibraz edilmesi ve bilgisayar ekranında izlenen belgeyle daha önceki çıktıların tutarlılık göstermesi zorunludur. Bu kayıtların bilgisayar ortamında saklanmasının, değiştirilmesinin ve silinmesinin önlenmesi amacıyla fizikî, manyetik veya elektronik müdahalelere ve olası suiistimallere karşı gerekli idarî ve teknik tedbirlerin alınmasından ve periyodik olarak denetlenmesinden mesul müdür sorumludur.

 

Arşiv

MADDE 25 – (1) Ambulans servisinde kayıtlar beş yıl süre ile saklanır. Faaliyeti sona eren ambulans servisleri, kayıtlarını faaliyetinin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içinde müdürlüğe devreder.

 

Bildirimler

MADDE 26 – (1) Ambulans servisleri sundukları hizmet ile ilgili bilgileri örneği EK–13’ de gösterilen Ambulans Servisi Bildirim Formu ile müdürlüğe aylık dönemler halinde bildirmek zorundadır. Bu bildirimler yazılı veya bilgisayar çıktısı şeklinde olabilir. Gerektiğinde müdürlükçe istenecek her türlü bilgi kayıtlara uygun olarak verilmelidir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Denetim, Ücretlendirme, Tabela ve Devir Durumu

 

Denetim

MADDE 27 – (1) Ambulans servisleri ile ambulans ve acil sağlık araçları komisyonca düzenli olarak yılda en az iki kez denetlenir. Şikâyet ve soruşturma ile Genel Müdürlük veya müdürlüğün talebi üzerine ayrıca olağan dışı denetimler de yapılır. Denetim ile ilgili bulgular ve sonuçlar müdürlüğe ait teftiş ve denetim defterine yazılır. Denetim sonuçları en az yılda iki kez Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirilir. Gerekli görülen hallerde Bakanlık tarafından denetleme yapılabilir.

(2) Denetimlerde ambulans servisleri için örneği EK–10/A’da gösterilen Ambulans Servisi Denetleme Formu, ambulans ve acil sağlık araçları için örneği EK–10/B’de gösterilen Ambulans/Acil Sağlık Aracı Denetleme Formu kullanılır ve bu formlarda belirlenen yaptırımlar uygulanır.

(3) Denetimler sonucunda, ambulans ve acil sağlık aracı uygunluk belgesi iptal edilmiş ve bu iptal nedeni aracın teknik ve tıbbi yetersizlik veya eksikliklerine bağlı ise, müdürlüğün yazılı teklifi üzerine araçların üzerinde bulunan her türlü yazı, sesli ve ışıklı ikaz cihazları ile tıbbi donanımları müdürlükçe söktürülerek durumuna uygun araç olarak ilgili trafik birimlerince yeniden tescili yapılır.

 

Ücretlendirme

MADDE 28 – (1) Ambulans hizmetlerinden alınacak ücretler; il sağlık müdürü ya da görevlendireceği bir yardımcısının başkanlığında; il emniyet müdürlüğü, sanayi ve ticaret il müdürlüğü, belediye başkanlığı, tabip odası, ambulans servisleri ile ambulans hizmeti veren kişi veya kuruluşların bir temsilcisi ile acil sağlık hizmetlerini yürütmekle görevli şube müdüründen oluşan bir komisyonca; maliyet, fiyat endeksleri, yerel koşullar ve emsal ücretler göz önünde bulundurularak asgari ve azami ücretler olarak tespit edilir. Ücret tespit edilirken, şehir içi ve şehir dışı ambulans ücretleri, açılış ücreti ve mesafeler dikkate alınarak ambulansın sınıfına göre ayrı ayrı belirlenir. Ambulansta yapılan tıbbi müdahaleler ilgili mevzuat çerçevesinde ayrıca faturalandırılır. 

(2) Tespit edilen ücretler, Bakanlıkça aynen veya değiştirilerek onaylandıktan sonra uygulanır. Ücretler bir yıl geçmeden artırılamaz. Ancak, toptan eşya fiyatları endeksi artışları %25’i geçtiği takdirde, ücret saptanmasından en az altı ay sonra bu süre beklenmeden arttırma isteminde bulunulabilir.

(3) Hava ve deniz ambulans ücretleri Bakanlıkça ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşturulan komisyonca belirlenir.

 

Tabela

MADDE 29 – (1) Ambulans servisinin dış tabelasında sadece uygunluk belgesinde belirtilen kuruluş ismi ve/veya marka ve logosu ve unvanı yazılır.

 

Devir durumu

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen ambulans servisinin veya ambulansların devredilmesi halinde, devralanlar aynı zamanda denetimler neticesinde tespit olunan eksik ve aksaklıklardan dolayı, devredenin sorumluluklarını da almış sayılır. Bu yüzden önceden devredene verilen süre devralana da verilmiş sayılarak ek bir süre verilmez.

(2) Ambulans servisini devralan kişiler 9 uncu ve 11 inci maddelerde belirtilen belgeleri hazırlayarak müracaat etmeleri halinde inceleme sonucu uygun bulunanlara, ambulans servisi uygunluk belgesi düzenlenir.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yasaklar

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen;

a) Ambulans servisleri, ambulans servisi uygunluk belgesi almadan faaliyete geçemez.

b) Ambulans servisinde, hasta müdahalesi yapılan alanlar ve ambulanslarda bulunması zorunlu hekim ve sağlık personeli yerine, stajyer öğrenci ve ilgili mevzuata göre çalışma izni olmayan yabancı uyruklu hekimler çalışamaz ve çalıştırılamaz.

c) (Değişik.RG-4/12/2007-26720) Ambulans servisleri dışında, sağlık personeli bulundurmayan veya bünyesinde sağlık birimi olmayan kurum ve kuruluşlar ambulans işletemez.

ç) Müdürlükçe adlarına personel çalışma belgesi düzenlenmemiş hekim ve sağlık personeli, her ne surette olursa olsun, ambulans servisinde/ambulansta çalıştırılamaz.

d) İl ambulans servisi komuta ve kontrol merkezi haricinde tek bir çağrı merkezinden diğer ambulans servisleri ve ambulanslarına aracılık edilemez. Bu amaçla hiçbir telefon, iletişim aracı, elektronik ortam, kişi veya kuruluş kullanılamaz.

e) Çağrı merkezinin telefonu üç rakamlı, ulusal veya uluslararası acil çağrı numaralarını çağrıştıran bir numara olamaz.

f) Ambulanslar üzerinde bu Yönetmelikte belirtilenler dışında hiçbir yazı, numara veya resim bulunamaz.

g) Nakil ambulansları durumu stabilize edilmemiş acil hastaların/yaralıların taşınmasında kullanılamaz.

ğ) Aynı il hudutları içinde aynı isimle birden fazla ambulans servisi bulunamaz.

h) Olağandışı durumlar istisna olmak kaydıyla hiçbir ambulans ve acil sağlık aracı cenaze nakli amacıyla kullanılamaz.

ı) Ambulans servisi şirket, dernek, vakıf gibi kuruluşların sahipliğinde ise, bu kuruluşların faaliyet alanına giren sağlık hizmetleri dışındaki diğer işler ambulans servisinde yapılamaz. (Ek cümle:RG-10/4/2012-28260) Hava ambulans servisleri havaalanları içerisinde uçağın konuşlandığı hangar veya tesis içerisinde yer alabilir.

i) Özel ambulans servisine ait ambulanslar (hava ve deniz ambulansları hariç) uygunluk belgesi aldıkları il sınırları içinde görev yapmak ve konuşlanmak zorundadırlar. İl sınırları dışına il dışı sevkleri ve il dışından bulunduğu ile hasta nakletmek amacı ile çıkabilirler. Sevk işlemini gerçekleştiren ambulanslar, personelin dinlenmesi, hastanın sevk edildiği sağlık kuruluşuna yerleştirilmesi, teknik nedenler (akaryakıt dolumu, arıza, onarım ve benzeri) haricinde il dışında uzun süreli bekleme yapamaz ve ambulans hizmeti veremezler. Ancak birden fazla ilde ruhsatlı özel ambulans servisi bulunan kuruluşlar, bu iller ve servisleri arasında o illerdeki müdürlüklere bilgi vermek koşulu ile çağrı yönlendirme, ambulans, acil sağlık aracı ve personel değişimi yapabilirler.

j) Aynı il sınırları içinde, ambulans servisi açmaya yetkili kişi ve kuruluşlar tarafından daha önceden kullanılmış bir ticari unvan, başka kişi ve kuruluşlarca açılacak sağlık kuruluşlarında kullanılamaz.

k) Ambulans servisleri, vatandaşın yanlış algılamalarının ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla, resmi sağlık kuruluşlarınca kullanılan isimleri ticari isim olarak kullanamaz ve tabelalarında belirtemezler.

l) Ambulans servisleri yukarıda belirtilen çalışma düzenine tam olarak uymak ve uygunluk belgelerinde belirtilen süreler içinde öngörülen hizmetleri sunmak zorundadırlar.

 

Yaptırımlar

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uymayanlar ile yasaklara aykırı hareket edenlere bu Yönetmelikte öngörülen yaptırımlar uygulanır. Ayrıca bu işletmeler, cezai ve hukuki sorumlulukları bakımından genel hükümlere tabidir.

 

Reklâm, tanıtım ve bilgilendirme

MADDE 33 –  (1) Ambulans servisleri; tıbbî deontoloji ve meslekî etik kurallarına aykırı şekilde, insanları yanıltan, yanlış yönlendiren ve ruhsatında yazılı hizmetlerinden başka hastaları kabul ve tedavi ettiği intibaını uyandıran, diğer servisler aleyhine haksız rekabet yaratan davranışlarda bulunamazlar ve bu mahiyette tanıtım yapamazlar.

(2) Ambulans servisleri tarafından; sağlığı koruyucu, acil sağlık hizmetlerini tanıtıcı ve geliştirici nitelikteki bilgilendirme ve tanıtımlar yapılabilir. Bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri kapsamında, yanıltıcı, abartılı, doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmamış bilgilere ve açıklamalara yer verilemez.

(3) Ambulans servisleri; hizmet alanları ve sunacağı hizmetler ile ilgili açılış bilgileri ve benzeri konularda toplumu bilgilendirmek amacıyla tanıtım yapabilir ve ilan verebilir.

(4) Ambulans servisleri tarafından oluşturulan internet sitelerinde; yer alan her türlü sağlık bilgisi, alanı ile ilgili bilgi ve tecrübeye sahip sağlık meslek mensupları tarafından verilmek zorundadır. Bu siteler aracılığıyla hiçbir şekilde tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler verilemez. İnternet sayfalarında verilen bilginin, son güncelleme tarihi ile yazan kişi ve kariyeri açıkça belirtilir.

 

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 34 – (1) 8/7/2001  tarihli ve 24456 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ambulanslar ile Özel Ambulans Servisleri ve Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği  yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Faaliyette olan ambulans servislerinin uyumu

GEÇİCİ MADDE 1 – (Değişik:RG-10/4/2012-28260)

(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce faaliyette olan ambulans servisleri ve ambulanslar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde 11 ve 13 üncü maddelerdeki şartları yerine getirmek zorundadır. Bu süre içerisinde gerekli şartları yerine getirmeyen servisler ile ambulansların faaliyetleri valilikçe süresiz olarak durdurulur.

 

Geçiş hükümleri (Değişik madde başlığı:RG-10/4/2012-28260)

GEÇİCİ MADDE 2 – (Değişik:RG-20/9/2013-28771)

(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tescil edilmiş olup “TS EN 1789 EK-C Uygunluk Belgesi” almamış 2011 ve 2012 model ambulanslar bir yıl; 2005-2010 model ambulanslar iki yıl; 2004 ve daha eski model ambulanslar üç yıl içerisinde muayene yaptırarak “TS EN 1789 EK-C Uygunluk Belgesi” almak zorundadır.  Bu süre sonunda gerekli şartları yerine getirmeyen ambulansların faaliyetleri valilikçe süresiz olarak durdurulur.

 

Yürürlük

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

7/12/2006

26369

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

4/12/2007

26720

2.       

17/10/2008

27027

3.       

4/4/2012

28254

4.       

10/4/2012

28260

5.       

20/9/2013

28771

 

 

 

EK-1

 

AMBULANS OLARAK KULLANILACAK ARAÇLARIN TAŞIT OLARAK ÖZELLİKLERİ

a)    (Değişik:RG-20/9/2013-28771) Ambulans olarak kullanılacak araçlar, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolu Trafik Kanununa uygun olmalı ve ilk kez ambulans ruhsatı alacak araçlar beş yaşından fazla olmamalıdır. Daha önce ambulans ruhsatı almış ve beş yaşını doldurmuş olan araçlardan, her iki yılda bir Türk Standardları Enstitüsü veya yetkilendirdiği kurumlarca TS EN 1789 sayılı Türk Standardı ve bu ek’e göre yapılan muayene sonucunda Türk Standardları Enstitüsünce düzenlenen “TS EN 1789 EK-C Uygunluk Belgesi” ile birlikte bu Yönetmeliğin ek-2 ve ek-4’ünde öngörülen çerçevede müdürlükçe yapılan muayene sonucunda, uygun olanların izinleri on beş yaşına kadar uzatılabilir. Bu değişikliğin yürürlük tarihinden sonra TS EN 1789 Standardının güncel versiyonuna göre muayene edilen ve “TS EN 1789 EK-C Uygunluk Belgesi” alan araçlar, on yıl süreyle Standartta yapılabilecek yeni revizyonlardan muaf tutulurlar.

b)    Araçlar mono blok gövdeli panelvan tipinde veya hasta kabinli pick-up tipinde olacaktır.

c)    Hasta kabini uzunluk, genişlik ve yükseklikleri asgari aşağıdaki tabloda belirtilen ölçülerde olmalıdır. Arazi tipi veya tabloda belirtilmeyen özel donanımlı ambulanslarda araç üreticisinin orijinal dış ölçüleri muhafaza edilecektir.

 

(Değişik tablo:RG-10/4/2012-28260)

 

HASTA NAKİL

AMBULANSI

ACİL YARDIM

AMBULANSI

YOĞUN BAKIM

AMBULANSI

GENİŞLİK

1300 mm

1400 mm

1500 mm

UZUNLUK

2000 mm

2400 mm

3000 mm

YÜKSEKLİK

1270 mm

1600 mm

1800 mm

 

 

ç) Siren cihazı ile aracın ön ve arka kısmında mavi renkte tepe lambası olmalıdır.

d)     Bir adet araç telsizi ve en az bir adet el telsizi bulunmalı, ayrıca şoför mahalli ile hasta kabini arasında haberleşmeyi sağlayacak dahili haberleşme sistemi bulunmalıdır.

e)     Kabinde bulunan kapılar sedye girişine uygun olmalı, arka kapı(lar) asgari 90 derece açılabilmelidir. Arka girişe ilave olarak hasta bölmesinde alternatif bir çıkış kapısı olmalıdır.

 

f)   Hasta kabininde en az 2 adet perdelenmiş harici pencere olmalıdır.

g)     Hasta kabininde havalandırma, ısıtma ve aydınlatma sistemleri bulunmalıdır.

ğ) Sedye üst hizasında tavanda elle tutunma yeri bulunmalıdır.

h) Kabinde kilitlenebilir ilaç bölümü olmalıdır.

ı) Egzoz  çıkışı;  egzoz gazı  içeriye girmeyecek  şekilde kapılardan uzak bir konumda olmalıdır.

i) Araçlar sarsıntısız bir şekilde hasta naklini sağlayacak özel bir süspansiyon sistemine sahip olmalıdır.

j) (Değişik:RG-10/4/2012-28260) Ambulansların tasarımı ile donanımda kullanılacak tüm elektrik aksamı, cihaz ve malzemelerin montaj ve özellikleri TS-EN 1789 standardı son versiyonuna uygun olmalıdır. Yeni tescil edilecek ambulanslar ile daha önce ambulans olarak kullanılan ve anılan standarda göre yeniden tadilat yapılan her ambulans için anılan standardın EK-C formu düzenlenerek muayene ve uygunluk işlemleri esnasında sunulur.

k) Her araçta asgari iki adet 2 litrelik yangın söndürücü bulunmalıdır.

l) Her araçta asgari birer adet emniyet kemeri keseceği, demir manivela ve imdat çekici bulunmalıdır.

 

EK–2

(Değişik:RG-10/4/2012-28260)

AMBULANSTA BULUNDURULACAK ASGARİ

TIBBİ CİHAZ, ARAÇ- GEREÇ VE MALZEMELERİN NİTELİK VE MİKTARLARI

SIRA No.

TIBBİ CİHAZ, ARAÇ- GEREÇ VE MALZEMELERİN ADI

AMBULANS TİPİNE GÖRE

BULUNMASI GEREKEN SAYI

HASTA NAKİL

ACİL YARDIM

YOĞUN BAKIM

1

Ana sedye

1

1

1

2

Kombinasyon sedye

1

1

1

3

Vakum sedye

1

1

1

4

Faraş sedye

-

1

1

5

Sırt tahtası (Baş sabitleyici ile birlikte)

1

1

1

6

Traksiyon atel seti

-

1

1

7

Asgari 6 değişik parçalı şişme atel veya vakum atel seti

1

1

1

8

Boyunluk seti

1

1

1

9

KED kurtarma yeleği

-

1

1

10

Sabit oksijen tüpü ve prizi

1

1

1

11

Portatif oksijen tüpü*

1

1

1

12

Transport ventilatör cihazı (erişkin ve pediatrik kullanımına uygun basınca [10-50 cmH2O]  ayarlanabilir, PEEP valfli)

-

1

1

13

Mekanik ventilatör cihazı

1

-

-

14

Sabit vakum aspiratörü

1

1

1

15

Portatif aspiratör*

1

1

1

16

Sabit tansiyon aleti (Steteskoplu)

1

1

1

17

Portatif tansiyon aleti (Steteskoplu)

1

1

1

18

Oksimetre*

-

1

1

19

Termometre

1

1

1

20

Diagnostik set (otoskop,oftalmoskop,rinoskop)

1

1

1

21

Serum askısı

2

2

4

22

Enjektör pompası

-

1

1

23

Defibrilatör (Monitörlü)

-

1

1

24

Otomatik eksternal defibrilatör

1

-

-

25

Kalp monitörü *

-

1

1

26

Canlandırma ünitesi (Balon valf maske seti, laringoskop seti, portatif oksijen tüpü, entübasyon tüpleri, havayolu tüpü, oro/nazofaringeal kanüller, kolorimetrik cihaz)

1

1

1

27

Isı izolasyonlu kap

-

1

1

28

Oksijen maskesi (rezervuarlı) ve nazal kateterler (set)

1

1

2

29

Aspirasyon kateterleri (3 farklı boyda)

1

1

2

30

Muhtelif boyda idrar sondası ve torbası

1

1

2

31

Muhtelif ölçüde enjektör

10

10

15

32

Toraks drenaj kiti

-

-

1

33

Basınçlı infüzyon cihazı

-

-

1

34

Perikardiyal delme kiti

-

-

1

35

Merkezi (santral) ven sondası (kateteri)

-

-

1

36

Harici kalp atışı düzenleyici (eksternal pace maker) özelliği olan defibrilatör*

-

-

1

37

Acil doğum seti

-

1

1

38

Kan şekeri ölçüm cihazı

1

1

1

39

Kapnometri*

 

1**

1

40

Yanık seti (Alüminyum veya jel esaslı yanık örtüsü, yanık sargısı ve kompresler) 

-

1

1

41

Temel tıbbi malzeme çantası (yüzük kesme makası, turnike, steril spanç, kompres, kanama durdurucu materyal, sargı bezi, elastik bandaj ve plaster içermeli)

1

1

1

42

Serum seti ve kelebek set ile intraketler

5

5

10

43

Personel görev kıyafeti (Yansıtıcılı)

2

3

3

44

Cenaze torbası

2

2

2

(*) Bu cihazlar diğer cihazlar içerisinde bütünleşik ise ayrıca istenmez

(**) Kullanıcıların isteğine bağlı olarak bulundurulabilir.

 

EK-3

 

HAVA   VE   DENİZ   AMBULANSI   OLARAK   KULLANILACAK   TAŞITLARDA BULUNDURULACAK      ASGARİ      TIBBİ      CİHAZ,      ARAÇ-      GEREÇ      VE MALZEMELERİN NİTELİK VE MİKTARLARI

 

SIRA NO

TIBBİ CİHAZ, ARAÇ- GEREÇ VE MALZEMELER

ADET

1

Ana Sedye

1 Adet

2

Kombinasyon Sedye

1 Adet

3

Scoop Sedye

1 Adet

4

Vakum sedye

1 Adet

5

Monitörlü Defibrilatör

1 Adet

6

Oksijen sistemi (Depo, Yedek tüpü ve aparatları)

1 Adet

7

Tıbbi Aspiratör sistemi

1 Adet

8

Sedye oturma rayları ve Emniyet kilitleri

1 Adet

9

Sağlık personel koltuğu

2 Adet

10

Puls Oksimetre*

1 Adet

11

Volüm ayarlı İnfüzyon veya Enjektör pompası

2 Adet

12

Boyunluk Seti (Küçük, orta ve büyük ebatlarda ayarlanabilir)

2 Adet

13

Asgari 6 Değişik Parçalı Şişme Atel Seti

1 Adet

14

Reanimasyon Çantası (Komple)

1 Adet

15

Traksiyon Atel Seti

1 Adet

16

Transport Ventilatör cihazı (erişkin ve pediatrik kullanımına uygun basınca [10-50 cmH20] ayarlanabilir, PEEP valfı bulunan)

1 Adet

17

IV Sıvı Şişe / Torba Askıları

1 Adet

18

Diagnostik set (otoskop, oftalmoskop, rinoskop)

1 Adet

19

Cenaze torbası

2 Adet

20

Yanık seti (Alüminyum yanık battaniyesi, yanık sargısı ve kompresler veya yanık jeli)

1 Adet

21

Temel tıbbi malzeme çantası (yüzük kesme makası, turnike, steril spanç, kompres, kanama durdurucu materyal, sargı bezi, elastik bandaj ve plaster içermeli)

1 Adet

22

Oksijen maskesi ve nazal kateterleri (3 farklı boyda)

1'er adet

23

Aspirasyon kateterleri (3 farklı boyda)

1'er adet

24

Muhtelif boyda foley sonda ve idrar torbası (3 farklı boyda)

1'er adet

25

Muhtelif ölçüde enjektör

10 adet

26

Serum seti ve kelebek set

5'er adet

27

Portatif tansiyon aleti (Steteskoplu)

1 Adet

28

Acil doğum seti

1 Adet

29

Canlandırma ünitesi (Balon valf maske seti, laringoskop seti, portatif oksijen tüpü, entübasyon tüpleri, hava yolu tüpleri)

1 Adet

(*) Bu cihaz1ar diğer cihazlar içerisinde bütünleşik ise ayrıca istenmez

 

 

 

EK-4

 

AMBULANSLARDA BULUNDURULACAK İLAÇ VE SERUMLAR

 

SIRA NO

SERUM VE İLAÇLAR

AMBULANS TIPTNE GÖRE BULUNMASI GEREKEN SAYI

 

 

 

 

HASTA NAKİL

acil yardım

YOĞUN BAKIM

1

ADRENALİN AMP. 1 mg.

5

10

10

2

AMİNOCARDOL AMP.

1

4

4

3

LİDOKAİN %2 AMP.

1

5

5

4

ATROPİNAMP. 0.5 mg.

5

10

10

5

ANTİHİSTAMİNİK AMP

2

4

4

6

BETA BLOKER AMP

 

2

2

7

SPAZMOLİTİK AMP

1

4

4

8

CALCIUM AMP.

1

3

3

9

CITANEST FLK. (PRİLOCİNE)

1

1

1

10

KORTİKOSTEROİD AMP.

5

10

10

11

DİAZEPAM AMP. *

2

5

5

12

DİLTİAZEM 25 mg. AMP.

 

2

2

13

DOPAMİN 40 AMP.

 

2

2

14

DORMİCUM 5 mg. AMP.

 

1

1

15

ANTİEMETİK AMP.*

1

2

2

16

ANTİEPİLEPTİK AMP. *

 

2

2

17

ETİL CHLORIDE SPREY

 

1

1

18

İSOPTİN AMP.

 

2

2

19

JETOCAİNE AMP

1

2

2

20

LASİX AMP. (FUROSEMİDE)

 

5

5

21

AMİADARONE AMP

 

2

2

22

ANALJEZİK AMP*

5

10

10

23

NaHCO3 AMP.

5

10

10

24

NALOKSAN AMP.

 

1

1

25

NİTRODERM TTS 5 mg. VE 10mg

 

2 şer

2 şer

26

H2 BLOKER AMP

2

4

4

27

SERUM FİZYOLOJİK AMP.

5

10

10

28

İNHALER VEYA NEBUL (SALBUTAMOL)

1 İNHALER

3 NEBUL

1 İNHALER

6 NEBUL

1 İNHALER 6 NEBUL

29

ANESTEZİK POMAD

1

2

2

30

ANTİMİKROBİAL POMAD

1

2

2

31

SİLVERDİN POMAD

1

2

2

32

ASETİLSALİSİLİK ASİT TB

5

10

10

33

AKTİF KÖMÜR TÜP

1

2

2

34

İSORDİL 5 mg. TB

1

1

1

35

KAPTORİL TB. 25 mg.

1

1

1

36

%20 DEXTROSE 500 cc.

1

3

3

37

İSOLYTE 500 cc.

5

5

5

38

İSOLYTE P 500 cc.

5

5

5

39

İSOLYTE S 500 cc.

5

5

5

40

İZOTONİK 500 cc.

5

5

5

41

MANNİTOL 500 cc.

2

2

2

42

RİNGER LAKTAT 500 cc.

2

5

5

43

MAGNEZYUM SÜLFAT

2

5

5

44

FLUMAZENİL

1

2

2

45

PARACETAMOL TABLET

10

10

10

 

 

(*) Bu grup ilaçlar içerisinde kontrole tabi olanlar; suiistimal edilmesi riskine karşı ambulansta görevli doktora zimmet karşılığı teslim edilecek ve kayıtları usulüne uygun olarak tutulacaktır.

 

EK-5

 

 

T.C.

…………………….. VALİLİĞİ

İl Sağlık Müdürlüğü

 

 

Belge No:

Tarih …./…./……..

 

 

AMBULANS SERVİSİ

UYGUNLUK BELGESİ

 

AMBULANS SERVİSİNİN

 

ADI                               :

TÜRÜ                            :

ADRESİ VE TEL         :

 

SAHİB(LER)İ

 

ADI ve SOYADI         :

ŞİRKET VEYA

TİCARET UNVANI  :

 

MESUL MÜDÜR

 

ADI ve SOYADI         :

UNVANI                     :

 

ÇALIŞMA SAATLERİ           :

 

AMBULANS / ACİL SAĞLIK ARACI :

Sıra No:

1-

2-

3-

Sınıfı

Cinsi

Sayısı

Yukarıda adı ve adresi belirtilen özel ambulans servisinin Mesul Müdür ………….……………... sorumluluğunda faaliyet göstermesi         İl Valiliği'nce uygun görülmüştür. Bu belge .../.../2006 tarihli ve …………….. sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları İle Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenmiştir.

 

 

 

Vali a.

İl Sağlık Müdürü

 

       
 

 

EK-6[1]

 

 

T.C.

…………………….. VALİLİĞİ

İl Sağlık Müdürlüğü

 

 

Belge No:

Tarih …./…./……..

 

AMBULANS / ACİL SAĞLIK ARACI UYGUNLUK BELGESİ

 

 

AMBULANSIN/ACİL SAĞLIK ARACININ

 

TİPİ                                          :

MARKASI                               :

MODELİ                                  :

PLAKA NO                             :

MOTOR NO                            :

ŞASİ NO                                  :

TESCİL TARİHİ                     :

TESCİL SIRA NO                  :

ARAÇ KATEGORİSİ            :

ARAÇ TÜRÜ                          :

 

SAHİB(LER)İ

 

ŞİRKET VEYA                      

TİCARET UNVANI               :     

ADI ve SOYADI                     :

ADRES                                    :

 

GÖREV YAPTIĞI KURULUŞUN

 

ADI                                          :

ADRESİ                                   :

 

Yukarıda belirtilen ambulans aracının ....................................................... isimli kuruluşta faaliyet göstermesi …./…./2006 tarihli ve ……….. sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları İle Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine göre uygun görülmüştür.

 

Vali a.

İl Sağlık Müdürü

 

YAPILAN MUAYENE VE KONTROLLER

 

 

 

…/…/……

 

 

…/…/……

 

…/…/……

 

…/…/……

 

 

İMZA-KAŞE

 

 

İMZA-KAŞE

 

İMZA-KAŞE

 

İMZA-KAŞE

 

 

                   
 
 

 

 

 

 

 

 

EK-7

 

 

T.C.

………………. valiliği

İl Sağlık Müdürlüğü

FOTO

 

 

Belge No:                                                                                                   Tarih .../.../......

MESUL MÜDÜRLÜK BELGESİ

MESUL MÜDÜRÜN

 

ADI ve SOYADI                                     :

UNVANI                                                  :

BABA ADI                                              :

DOĞUM YERİ                                        :

DOĞUM TARİHİ                                    :

MEZUN OLDUĞU FAKÜLTE              :

MEZUNİYET TARİHİ                            :

DİPLOMA NO                                         :

UZMANLIK DİPLOMA NO (VARSA)   :

 

GÖREV YAPACAĞI KURULUŞUN

 

ADI                                                           :

ADRESİ                                                   :

 

Yukarıda açık kimliği yazılı olan şahsın …………………… isimli ambulans servisinde mesul müdürlük görevini yürütmesi İl Sağlık Müdürlüğünce uygun görülmüştür. Bu belge  .../.../2006 tarihli ve …….. sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları İle Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenmiştir.

 

 

Vali a.

İl Sağlık Müdürü

 

 

 

 

 

 

 

EK-8

 

 

T.C.

………………. valiliği

İl Sağlık Müdürlüğü

FOTO

 

 

Belge No:                                                                                                   Tarih .../.../......

PERSONEL ÇALIŞMA İZİN BELGESİ

PERSONELİN

ADI ve SOYADI                                                         :

UNVANI                                                       :

GÖREVİ                                                        :

BABA ADI                                                    :

DOĞUM YERİ                                              :

DOĞUM TARİHİ                                         :

MEZUN OLDUĞU OKUL                          :

MEZUNİYET TARİHİ                                 :

DİPLOMA NO                                              :

UZMANLIK DİPLOMA NO (varsa)           :

............. KURSU SERTİFİKA NO (varsa)   :

 

 

 

GÖREV YAPACAĞI ÖZEL KURULUSUN

 

ADI                                                                :

ADRESİ                                                        :

 

Yukarıda açık kimliği yazılı olan sağlık personelinin ……………………………. isimli ambulans servisinde mesleğini icra etmesi İl Sağlık Müdürlüğünce uygun görülmüştür. Bu belge …/…/2006 tarih ve ………. sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları İle Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenmiştir.

 

 

Vali a.

İl Sağlık Müdürü

 

 

EK-9

 

TEFTİŞ VE DENETİM DEFTERİ

Teftiş ve Denetim Defterinin taşıması gereken özellikler aşağıda belirtilmiştir:

a)      Defter, asgari A4 boyutlarında, beyaz ve çizgili bir boş bir defterden oluşur.

b)      Defterin her bir sayfası kullanılmadan önce numaralanmış olacaktır.

c)      Defterin ilk sayfasında aşağıdaki bilgileri içeren ve İl Sağlık Müdürlüğünce doldurulmuş bölüm yer alır;

 

1)             Defterin hangi sağlık kuruluşu tarafından kullanılacağı,

2)      Defterin kaç sayfadan ibaret olduğu,

3)             Defterin söz konusu kuruluşa onaylanan kaçıncı defter olduğu,

4)      Bu bilgileri onaylanan yetkilinin adı, soyadı, imzası, onay tarihi ve kurum mührü, ç) Defterin numaralandırılmış her sayfası İl Sağlık Müdürlüğünce mühürlenir.

Teftiş ve Denetim Defteri, adına düzenlenen sağlık kuruluşuna Bakanlık Merkez veya İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerince gerçekleştirilecek olan tüm denetimlerde saptanan hususların ve verilen kararların kaydı için ortak olarak kullanılır. Bu nedenle, her bir sağlık kuruluşuna bir adet Teftiş ve Denetim Defteri düzenlenir. Bu deftere, Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına bağlı müfettişlerce yapılacak denetimler işlenmez.

Her bir denetim işlemine ait olmak üzere Teftiş ve Denetim Defterine sırasıyla aşağıdaki bilgiler yazılır:

a)              Denetimin gerçekleştirildiği gün ve saat,

b)      Denetim ne amaçla gerçekleştirildiği (olağan, olağandışı, şikâyet üzerine, vs.),

c)              Denetimi gerçekleştiren yetkililerin adı, soyadı, unvanı ve görev yaptıkları kuruluş,

d)            Denetimde saptanan eksiklikler,

e)      Denetim sonucunda verilen karar,

f)       Denetimi gerçekleştiren yetkililer ile özel sağlık kuruluşu mesul müdürünün adı, soyadı ve imzalan.

 

 

EK-10/A

T.C.

…………………….. VALİLİĞİ

İl Sağlık Müdürlüğü

AMBULANS SERVİSİ DENETLEME FORMU

Denetlenen Kuruluşun

Adı          :                                                                                         Tarih :

Adresi     :                                                                                         Saat     :

 

Sıra No

Mevzuat ile Öngörülen Düzenleme

Mevzuata Uygunluğu

Eksikliğin Giderilmesi İçin Verilecek Süre

Eksikliğin Devamında Uygunluk Belgesi İptal Süresi

1

(Değişik satır :RG-10/4/2012-28260)

Ambulans Uygunluk Belgesi Yönetmeliğe uygun mu?

Evet/ Hayır

-

Süresiz

Kapatılır

2

Mesul Müdürlük Belgesi var mı?

Var/Yok

5 gün

60 gün*

3

Mesul Müdür veya görevini devrettiği kişi görevinin başında

mı?

Evet/ Hayır

-

7 gün

4

Kuruluşta çalışan tüm sağlık personelinin çalışma izin belgesi

varını?

Var/Yok

5 gün

30 gün

5

Mevzuata aykırı çalışan yabancı uyruklu hekim var mı?

Var/Yok

-

30 gün

6

Çağrı merkezinden diğer ambulans servisleri ve ambulanslara

aracılık ediliyor mu?

Evet/ Hayır

-

60 gün

7

Çağrı merkezinin telefon numarası uygun mu?

Evet/ Hayır

30 gün

60 gün

8

Kuruluş bünyesinde, kuruluş ile bağdaşmayacak birim var mı?

Yok/Var

7 gün

60 gün

9

Ambulanslarda / Araçlarda servisin isim ve unvanının yazılı

olduğu dış tabela uygun mu?

Evet /Hayır

15 gün

30 gün

10

Hasta gözlem formu var ve düzenli işleniyor mu?

Evet /Hayır

3 gün

30 gün

11

Teftiş ve denetim defteri var mı?

Var/Yok

3 gün

15 gün

12

Kuruluşta Uygunluk Belgesinde belirtilen çalışma saatlerine

uyuluyor mu?

Evet/ Hayır

-

30 gün

13

Kuruluşta çalışma saatleri süresi içerisinde asgari personel var

mı?

Var/Yok

-

30 gün

14

Kuruluşta kıyafet düzenlemesine uyuluyor mu?

Evet /Hayır

7 gün

15 gün

15

Kuruluşta personel kimlik kartı kullanılıyor mu?

Evet /Hayır

7 gün

15 gün

16

Kuruluşta reklâm, tanıtım ve bilgilendirme yasağı ve

düzenlenmesine uyuluyor mu?

Evet/ Hayır

-

30 gün

17

Kuruluşun hijyenik koşullan sağlık hizmeti sunulmasına uygun

mu?

Evet/ Hayır

3 gün

30 gün

18

Ambulans ücretleri il tespit komisyon kararlarına uygun olarak

uygulanıyor mu?

Evet/ Hayır

 

30 gün*

19

(Ek satır:RG-10/4/2012-28260)

Servise ait ambulanslar uygunluk belgesi aldıkları il sınırları dışında izinsiz çalışıyor mu?

Evet/ Hayır

-

30 gün

20

(Ek satır:RG-10/4/2012-28260)

Yönetmeliğe aykırı başka uygunsuzluk hali var mı?

Evet/ Hayır

7 gün

30 gün

 

 

Komisyon Başkanı

adı soyadı

imza

Üye

adı soyadı

imza

Üye

adı soyadı

imza

Mesul Müdür

kaşe, imza

 

 

*2 ve 18 inci Maddelere uygunsuzluğun ikinci kez tespiti halinde ayrıca ambulans servisi uygunluk belgeleri ile ambulans uygunluk belgeleri iptal edilir.

Not: Bu formda saptanan eksiklikleri Denetim ve Teftiş Defterlerine kaydediniz.

 

 

 

EK-10/B

T.C.

…………………….. VALİLİĞİ

İl Sağlık Müdürlüğü

AMBULANS / ACİL SAĞLIK ARACI DENETLEME FORMU

Denetlenen Aracın

Sahibi                  :                                                                             Tarih :

Plaka No             :                                                                             Saat     :

Sınıfı                   :

Denetim Adresi :

 

Sıra No

Mevzuat ile Öngörülen Düzenleme

Mevzuata Uygunluğu

Eksikliğin Giderilmesi İçin Verilecek Süre

Eksikliğin Devamında Uygunluk Belgesi İptal Süresi

1

(Değişik satır :RG-10/4/2012-28260)

Ambulans için; TSE tarafından düzenlenen belge ve müdürlükçe düzenlenen Ambulans Uygunluk Belgesi var mı?

Evet/ Hayır

-

Süresiz

2

Bulundurduğu ambulansın/aracın sınıfına uygun personel var mı?

Var/Yok

 

90 gün*

3

Ambulansta çalışan tüm sağlık personelinin çalışma izin belgesi var mı?

Var/Yok

5 gün

30 gün*

4

Ambulansta çalışan sağlık personelinin bu Yönetmelikte istenilen kurslara ait kurs belgesi var mı?

Var/Yok

30 gün

60 gün*

5

Mevzuata aykırı çalışan yabancı uyruklu hekim var mı?

Var/Yok

-

30 gün

6

Ambulanslarda/araçlarda bulunması zorunlu hekim ve sağlık personeli yerine öğrenci, stajyer çalışıyor mu?

Evet/ Hayır

 

30 gün*

7

Ambulans ve acil sağlık araçları Yönetmelikte geçen teknik ve tıbbi özelliklere uygun mu?

Evet/ Hayır

 

Süresiz*

8

Ambulanslarda Yönetmelikte geçen tıbbi cihaz, araç gereç ve ilaçlar bulunuyor mu?

Var/Yok

3 gün

90 gün*

9

Ambulans/Acil sağlık araçları başka kişi ve kuruluşlarca kullanılıyor mu?

Evet /Hayır

 

Süresiz

10

Ambulans/araç üzerinde ambulansın niteliğini gösteren yazı var mı?

Var /Yok

15 gün

30 gün

11

Hasta gözlem formu var mı?

Evet /Hayır

3 gün

30 gün

12

Ambulansta kıyafet düzenlemesine uyuluyor mu?

Evet /Hayır

7 gün

15 gün

13

Ambulansta personel kimlik kartı kullanılıyor mu?

Evet /Hayır

7 gün

15 gün

14

Ambulanslar/araçlar amacı dışında kullanılıyor mu?

Evet /Hayır

-

Süresiz*

15

Ambulansların hijyenik koşullan sağlık hizmeti sunulmasına uygun mu?

Evet/ Hayır

 

30 gün

16

Ambulans ücretleri il tespit komisyon kararlarına uygun olarak uygulanıyor mu?

Evet/ Hayır

 

30 gün*

17

(Ek satır:RG-10/4/2012-28260)

Acil sağlık aracı için; Müdürlükçe düzenlenen Acil Sağlık Aracı Uygunluk Belgesi var mı?

Evet/ Hayır

-

Süresiz

18

(Ek satır:RG-10/4/2012-28260)

Ambulansta bulundurulması zorunlu tıbbi cihazların yılda en az bir kez kalibrasyonu yapılıyor mu?

Evet/ Hayır

7 gün

Süresiz

19

(Ek satır:RG-10/4/2012-28260)

Yönetmeliğe aykırı başka uygunsuzluk hali var mı?

Evet/ Hayır

7 gün

30 gün

 

 

Komisyon Başkanı

adı soyadı

imza

Üye

adı soyadı

imza

Üye

adı soyadı

imza

Mesul Müdür

kaşe, imza

 

 

*2, 3, 4, 6, 7, 8, 14, 16 ncı Maddelere uygunsuzluğun ikinci kez tespiti halinde ayrıca ambulans uygunluk belgeleri iptal edilir.

Not: Bu formda saptanan eksiklikleri Denetim ve Teftiş Defterlerine kaydediniz.

 

 

 

EK-11

 

(Ön Yüz)

 

 

………..          AMBULANS SERVİSİ

PERSONEL KİMLİK KARTI

ADI                             :

SOYADI                     :

GÖREVİ                     :

DİPLOMA NO           :

TARİH/BELGE NO   :

 

İMZASI                      :

 

RESİM

 

 

MÜHÜR

 

 

 

 

(Arka Yüz)

 

 

1- Bu kimlik kartı Nüfus Cüzdanı yerine kullanılamaz.

2- Bu kart görev sürecince yakada taşınır.

 

 

 

 

İMZA

Vali a.

İl Sağlık Müdürü

 

 

 

 

EK-12

 

…………….. AMBULANS SERVİSİ

HASTA MUAYENE/GÖZLEM FORMU

 

Araç Plakası: ……………                                                                              Tarih: …/…/……

 

HASTA ADI SOYADI:

 

T.C. KİMLİK NO:

SOYADI:

 

 

 

PROTOKOL NO:

YAŞI/CİNSİYETİ:

 

ADRESİ:

 

YAKINMASI/

ÇAĞRI BİLGİLERİ:

 

MUAYENE BULGULARI

SAAT

TA

Nabız/dk.

bilinç

O Açık

O Bulanık

O Semikoma

O Koma

 

 

 

PUPILLER

O Normal

O Dilate

O Miyotik

O Reaksiyo Yok

 

 

 

NABIZ

O Düzenli

O Düzensiz

O Yüzeyel

O Alınmıyor

 

 

 

SOLUNUM

O Normal

O Yüzeyel

O Güç

O Yok

 

 

 

CİLT

O Normal

O Soluk

O Siyanotik

O Hiperemik

ÖN TANI : ……………………………….

UYGULANAN TEDAVİLER

O Aspirasyon uygulandı

O NGS takıldı

O Damar yolu açıldı

O Boyunluk takıldı

O Oksij en verildi

O Defibrilasyon uygulandı

O İV İlaç uygulandı

O Atel takıldı

O Entübe edildi

O Kanama kontrolü

O İM ilaç uygulandı

O Traksiyon uygulandı

O CPR yapıldı

O Mekanik ventilasyon

O Diğer ilaç

O Diğer

O Trakeostomi

O Pansuman yapıldı

 

 

AÇIKLAMA: (Hasta/yaralıya yapılan işlemler ve nakil yapıldı ise nakledilen yer belirtilecek)

 

AMBULANS PERSONELİ

PERSONELİN

Doktor

Sağlık Personeli

Sürücü

Adı

 

 

 

Soyadı

 

 

 

İmza

 

 

 

                             

 

 

EK-13

 

………………. AMBULANS SERVİSİ

BİLDİRİM FORMU

 

Kuruluşun Adı ve Adresi       :

Telefon No                             :

Faks No                                  :

 

 

 

 

 

Ait Olduğu Dönem                :

 

AMBULANS ÇIKIŞ NEDENİ

YAPILAN İŞLEM

Medikal

 

Yerinde Müdahale

 

Trafik Kazası

 

Hastaneye Nakil

 

İş Kazası

 

Eve Nakil

 

Diğer Kazalar

 

Hastaneler         Arası Nakil

 

Yaralanma

 

Tetkik için Nakil

 

İntihar

 

Ex. Yerinde bırakıldı

 

Yangın

 

Ex Morga Nakil

 

Diğer

 

Diğer

 

TOPLAM

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

Mesul Müdür

(İmza-Kaşe)

 

EK-14

 

PROTOKOL/ADLİ RAPOR DEFTERİ

Protokol Defterinin taşıması gereken özellikler aşağıda belirtilmiştir;

a)  Defterin her bir sayfasında sırası ile yer alacak sütunların başlıkları şunlardır;

1)      Sıra Numarası,

2)  Tarih,

3)      Adı ve Soyadı,

4)  Adresi,

5)      Yaşı,

6)      Cinsiyeti,

7)      Tanı,

8)      Karar,

9)      Düşünceler,

10)             Muayeneyi yapan hekimin kaşesi ve imzası.

b)  Defter matbu olarak basılı olacaktır.

c)   Defterin her bir sayfası kullanılmadan önce numaralanmış olacaktır.

ç) Defterin ilk sayfasında aşağıdaki bilgileri içeren ve İl Sağlık müdürlüğünce doldurulmuş bölüm yer alır;

1)      Defterin hangi özel sağlık kuruluşu tarafından kullanılacağı,

2)  Söz konusu sağlık kuruluşunun hangi bölümünde kullanılacağı,

3)      Defterin kaç sayfadan ibaret olduğu,

4)      Defterin söz konusu sağlık kuruluşuna onaylanan kaçıncı defter olduğu,

5)      Bu bilgileri onaylanan yetkilinin adı, soyadı, imzası, onay tarihi ve kurum mühürü.

d) Defterin numaralandırılmış her sayfası İl Sağlık müdürlüğünce mühürlenir.

 

[1] 20/9/2013 tarihli ve 28771 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik ile bu ekin “TESCİL SIRA NO:” satırından sonra gelmek üzere “ARAÇ KATEGORİSİ:” ve “ARAÇ TÜRÜ:” satırları eklenmiştir.